Γιατί οι πράσινες δεξιότητες είναι σημαντικές για τους επαγγελματίες πολιτισμού;

Ο μετασχηματισμός της οικονομίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των επόμενων ετών, με εκθέσεις να υπογραμμίζουν τόσο το κόστος της περιβαλλοντικής ζημίας όσο και τις οικονομικές ευκαιρίες στην αυξανόμενη ζήτηση για «πράσινα» αγαθά και υπηρεσίες. Ο πολιτιστικός κλάδος δεν έχει άλλη επιλογή απ’ το να ευθυγραμμιστεί με τις παγκόσμιες τάσεις, ανταποκρινόμενος στην ανάγκη για «πράσινες» δεξιότητες (green skills).

Η πράσινη μετάβαση αναδύεται ως ζωτική διαδικασία για την επίτευξη βιωσιμότητας στα μουσεία. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να αποκτήσουν τις κατάλληλες «πράσινες» δεξιότητες, οι οποίες αφορούν στη διαχείριση και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και περιλαμβάνουν πρακτικές για την ενεργειακή απόδοση και την αειφόρο χρήση των πόρων.

Αυξημένη ζήτηση για πράσινες δεξιότητες

Οι «πράσινες» δεξιότητες σχετίζονται με την προστασία, παρακολούθηση και αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Θεωρούνται «πράσινες», καθώς συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης και διατήρησης των φυσικών πόρων, χρησιμοποιούμενων από εταιρείες για την παραγωγή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών.

Τα στοιχεία του LinkedIn καταδεικνύουν σημαντική αύξηση της ζήτησης για «πράσινες» δεξιότητες, με διψήφια και τριψήφια ποσοστά. Τομείς όπου παρατηρείται αυτή η ζήτηση περιλαμβάνουν τη διαχείριση του οικοσυστήματος, την περιβαλλοντική πολιτική και τις βιώσιμες προμήθειες.

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι ιδανικοί υποψήφιοι είναι εκείνοι με εξειδικευμένες δεξιότητες, όπως περιβαλλοντολόγοι, διαχειριστές βιωσιμότητας και βιολόγοι. Παράλληλα, παρατηρείται και μια σημαντική αλλαγή στις τάσεις, με αυξημένη ζήτηση για «πράσινες» δεξιότητες σε επαγγέλματα που δεν ήταν, παραδοσιακά, ενδεικτικά του πεδίου. 

Ένα παράδειγμα αποτελεί η βιομηχανία της μόδας, όπου ζητούνται πλέον περιβαλλοντικές γνώσεις από πωλητές, στυλίστες και σχεδιαστές. Στον χρηματοοικονομικό τομέα, η περιβαλλοντική χρηματοδότηση εμφανίζεται ως ξεχωριστός τομέας, με διαχειριστές χαρτοφυλακίου και αναλυτές επενδύσεων που υπογραμμίζουν την εμπειρία τους στις βιώσιμες επενδύσεις.

Παρά τη ζήτηση, δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, γεγονός που υποδηλώνει μια περιοχή ευκαιριών για όσους επιδιώκουν να στραφούν σε ρόλους στον τομέα της βιωσιμότητας. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι σε τρία χρόνια η ζήτηση θα ξεπεράσει την προσφορά, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για εργατικό δυναμικό με «πράσινες» δεξιότητες.

Ο μετασχηματισμός των δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας είναι ένα επείγον θέμα. Από τη μία πλευρά, η πράσινη οικονομία και η οικολογική μετάβαση θα επηρεάσουν αναμφίβολα τη ζήτηση για δεξιότητες στην αγορά εργασίας, από την άλλη, η πρόοδος αυτή δε θα ήταν καν δυνατή χωρίς κατάλληλες ικανότητες. Οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και τα άτομα πρέπει να συνεργαστούν για να βοηθήσουν στη μετάβαση της αγοράς προσλήψεων από την εστίαση αποκλειστικά σε τίτλους, πτυχία και σχολές, στις δεξιότητες και ικανότητες.

Πηγή: Pexels

Γιατί οι πράσινες δεξιότητες είναι το κλειδί για τους επαγγελματίες πολιτισμού

Οι επαγγελματίες πολιτισμού αντιμετωπίζουν μια νέα πραγματικότητα, με την ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών και την ενσωμάτωση των «πράσινων» δεξιοτήτων στον πολιτιστικό τομέα να είναι πλέον αναγκαία. Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες για την πλοήγηση στο σύγχρονο πολιτιστικό τοπίο, όπου τα θέματα βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής ευθύνης αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. 

Η ανάπτυξη green skills συμβάλλει όχι μόνο στην προσωπική εξέλιξη των επαγγελματιών πολιτισμού, αλλά και στην ανάδειξη των μουσείων ως πρωτοπόρων στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Ακολουθούν ορισμένες βασικές «πράσινες» δεξιότητες για τους επαγγελματίες στον τομέα των μουσείων και του πολιτισμού:

1. Περιβαλλοντική διαχείριση

 • Κατανόηση και εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών εντός των πολιτιστικών ιδρυμάτων.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση περιβαλλοντικών πολιτικών για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των μουσείων.

2. Ενεργειακή απόδοση

 • Εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών λύσεων στις μουσειακές εγκαταστάσεις.
 • Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή ή η αιολική, για τη μείωση της εξάρτησης από την παραδοσιακή ενέργεια.

3. Μείωση των αποβλήτων και ανακύκλωση

 • Ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης εντός των μουσείων.
 • Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων μέσω βιώσιμων πρακτικών προμηθειών και μείωση των αντικειμένων μιας χρήσης.

4. Συντήρηση και διατήρηση

 • Εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων συντήρησης για αντικείμενα και έργα τέχνης.
 • Χρήση βιώσιμων υλικών και τεχνικών για τις προσπάθειες αποκατάστασης και συντήρησης.

5. Πράσινος σχεδιασμός εκθέσεων

 • Σχεδιασμός εκθέσεων με έμφαση στη βιωσιμότητα και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
 • Ενσωμάτωση επαναχρησιμοποιήσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών στην κατασκευή εκθεμάτων.

6. Κοινοτική δέσμευση

 • Εκπαίδευση και εμπλοκή της τοπικής κοινότητας σε περιβαλλοντικά θέματα.
 • Συνεργασία με κοινοτικούς εταίρους για πρωτοβουλίες φιλικές προς το περιβάλλον.

7. Βιώσιμες μεταφορές

 • Προώθηση βιώσιμων επιλογών μεταφοράς για το προσωπικό και τους επισκέπτες του μουσείου.
 • Εφαρμογή ραφιών για ποδήλατα, συνεργασίες με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

8. Ψηφιακή καινοτομία

 • Αξιοποίηση ψηφιακών πλατφορμών για εικονικά εκθέματα, μειώνοντας την ανάγκη για φυσικό υλικό.
 • Εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης συλλογών για την ελαχιστοποίηση της χρήσης χαρτιού.

9. Συγγραφή επιχορηγήσεων για έργα βιωσιμότητας

 • Συγγραφή προτάσεων επιχορήγησης για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για πράσινες πρωτοβουλίες.
 • Εντοπισμός και επιδίωξη ευκαιριών για οικονομική στήριξη βιώσιμων έργων.

10. Διεπιστημονική συνεργασία

 • Συνεργασία με επαγγελματίες από διάφορους τομείς, όπως η περιβαλλοντική επιστήμη και ο βιώσιμος σχεδιασμός.
 • Προώθηση διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Πέραν της οικολογικής διάστασης, οι επαγγελματίες πολιτισμού χρειάζονται «πράσινες» δεξιότητες για τη διαχείριση προκλήσεων, όπως η βιωσιμότητα της χρηματοδότησης και η εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση έργων. Η διαχείριση αυτών των προκλήσεων απαιτεί κατανόηση της σχέσης μεταξύ πολιτισμού και περιβάλλοντος, καθιστώντας τις δεξιότητες αυτές αναπόσπαστο μέρος του επαγγελματικού τους προφίλ.

Οι επαγγελματίες πολιτισμού που καλλιεργούν «πράσινες» δεξιότητες αναδεικνύονται ως πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση μιας κοινότητας που ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ενεργός συμμετοχή σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες ενισχύει τη σχέση των μουσείων με το κοινό, καθιστώντας τα ενδιαφέροντα και στόχους των πολιτών, μέρος της δράσης τους.

Αφήστε ένα σχόλιο...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Scroll to Top